Tin Tức > nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 năm học 2016 – 2017

nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 năm học 2016 – 2017

15/11/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 55/TB-DBĐHSS

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 THÔNG BÁO
Về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2
 năm học 2016 – 2017

 

 Căn cứ Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Căn cứ Công văn số 1871/BGDĐT-GDDT ngày 27/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn học sinh dự bị đại học dân tộc năm học 2016 – 2017.

Căn cứ Thông báo số 230/TB-BGDĐT ngày 15/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển mới dự bị đại học năm học 2016 – 2017 cho Trư­ờng Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Căn cứ kế hoạch số 30/KH-DBĐHSS ngày 27/7/2016 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn về công tác tuyển sinh năm học 2016 – 2017.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 năm học 2016 – 2017, thời gian từ ngày 21/10/2016 đến trước ngày 29/10/2016 qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại nhà trường (cả ngày thứ bảy và chủ nhật).

– Điện thoại liên hệ: 0373.821643; 0373.826463 hoặc 0936.180.424 (Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên website: https://www.dbdhss.edu.vn).

 

Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
– Các đơn vị Phòng, Tổ CM (để thực hiện);
– Website trường;
– Lưu: VT, BDQLCL.
Đặng Xuân Cảnh

 

 

Tin liên quan

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

10/01/2017

19h00', ngày 06/01/2017, Nhà trường đã tổ chức hoạt động ngoại khóa dưới hình thức tìm hiểu kiến thức

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2018

10/10/2018

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh

GIAO LƯU VĂN NGHỆ

25/04/2017

Ngày 21/4/2017. Được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

15/11/2017

Thực hiện các Quyết định số 909, 1000, 1001, 1002, 1003-QĐ/TU

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

06/03/2020

Từ ngày 19/01/2020 đến ngày 19/02/2020

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn