Cơ cấu tổ chức > Tổ Ngoại Ngữ

Tổ Ngoại Ngữ

13/03/2022

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Ngoại Ngữ:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy môn Ngoại Ngữ và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.

2. Danh sách Giảng viên của Tổ Ngoại Ngữ:

20217224_1368278986613574_1333526120_n

Thạc Sỹ Trần Thị Phương Hoa

Tổ trưởng Tổ Ngoại Ngữ

Tổng số giảng viên trong Tổ là 08, trong đó: 02 Thạc sỹ, 06 Cử nhân.

STT Họ Và Tên Chức vụ
1 Trần Thị Ph­ương Hoa Tổ trưởng
2 Lê Thị Thuý Tổ phó
3 L­ưu Thị Ph­ương Liên Giáo viên Ngoại ngữ
4 Cao Thị Lý Giáo viên Ngoại ngữ
5 Bùi Thị Tâm Giáo viên Ngoại ngữ
6 Lê Thị Thu Hư­ơng Giáo viên Ngoại ngữ
7 Khổng Văn  Hậu Giáo viên Ngoại ngữ
8 Đỗ Thị Thuỳ Linh Giáo viên Ngoại ngữ

Tin liên quan

Tổ Toán

13/03/2022

1.Chức năng nhiệm vụ của Tổ Toán: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy môn Toán học và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong đơn vị theo nhiệm vụ quy […]

Tổ Sử – Địa- GDKN

13/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy

CÔNG ĐOÀN

29/11/2016

Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn là một tổ chức chính trị – xã hội, đại diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn trường luôn thực hiện tốt vai […]

Tổ Ngữ Văn

16/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn

TỔ HÓA SINH

13/03/2022

Chức năng nhiệm vụ của Tổ Hóa Sinh: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn Hóa học, Sinh học và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong […]

Tổ Lý – Tin và RLSK

16/03/2022

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Lý, Tin và Rèn luyện sức khỏe: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn tự nhiên ( Vật Lý,  Tin Học, Giáo Dục Thể Chất), thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học […]

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn