Tin Tức > HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI,HỌC TẬP,QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW 6

Untitled

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI,HỌC TẬP,QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW 6

15/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 22/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư; Kết luận số 82-KL/TU, ngày 30/05//2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 12/01/2018 Đảng ủy Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ nhằm mục đích:  Làm cho cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), Quy định số 102, Kết luận số 23 và Kết luận số 82; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết đạt kết quả cao.

26938269_1538485622926242_872072342_o

Toàn cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị đồng chí Đặng Xuân Cảnh Bí thư Đảng bộ Nhà trường đã triển khai:

– Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

– Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

26828751_1538485596259578_1386524097_o

Đồng chí Đặng Xuân Cảnh, Bí thư Đảng bộ nhà trường triển khai nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW

Đồng chí Lê Lâm, Phó Bí thư Đảng bộ nhà trường triển khai:

– Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

– Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

– Quy định số Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

– Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Kết luận số 82-KL/TU, ngày 30/05//2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 – 2025”.

– Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng bộ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

26913648_1538485616259576_656140668_n

Đồng chí Lê Lâm, Phó Bí thư Đảng bộ nhà trường triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW

 

Tin liên quan

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG HỌC SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM 2019 – 2020

23/08/2019

Thông báo xét tuyển bổ sung học sinh dự bị

Tổ chức tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017

12/12/2016

Tổ chức tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2016 - 2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

31/12/2020

Ngày 28/12/2020 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

15/11/2017

Thực hiện các Quyết định số 909, 1000, 1001, 1002, 1003-QĐ/TU

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn