Tin nhà trường > QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2018

QD

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2018

10/10/2018

Căn cứ Quyết định số 3885/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 24/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường dự bị đại học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGDĐT ngày 06/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế “Tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét tuyển và phân bổ vào học trình độ đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học”;

Căn cứ Thông báo số 259/TB-BGDĐT ngày 26/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển mới dự bị đại học năm học 2018 – 2019 cho Trư­ờng Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh xác định danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1, ngày 29 tháng 9 năm 2018;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh năm học 2018 – 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1: Công nhận các thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào học Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn năm học 2018 – 2019 (có danh sách kèm theo).

            Điều 2: Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thông báo cho học sinh trúng truyển và làm thủ tục nhập học theo quy định.

             Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng tuyển sinh và trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        (Đã ký)

TS. Đặng Xuân Cảnh

Tin liên quan

KẾ HOẠCH VỀ ỨNG DỤNG CNTT NĂM HỌC 2016 – 2017

06/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN NĂM 2016

06/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 và báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016...

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

16/12/2016

Nhà trường thông báo cho cán bộ, viên chức và người lao động về việc nghỉ Tết Dương lịch 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

05/04/2017

Được sự đồng ý của Đảng ủy trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC

16/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

30/04/2017

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3823396
Fax: (0237)3823396
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn