Tin nhà trường > THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

16/12/2016

                BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 65 /TB-DBĐHSS                                                                          Sầm Sơn, ngày 07 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2017

Căn cứ Điều 115, Bộ luật lao động 2012;
Nhà trường thông báo cho cán bộ, viên chức và người lao động về việc nghỉ Tết Dương lịch 2017 như sau:
1. Thời gian nghỉ: Do Tết Dương lịch 2017(ngày 01/01/2017) là ngày Chủ Nhật trùng với ngày nghỉ hàng tuần. Vì vậy, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 02/01/2017.
2. Đối với cán bộ, nhân viên làm việc trong ngày nghỉ, Trưởng đơn vị trực tiếp quản lý bố trí cho nghỉ bù vào thời gian thích hợp.
Các đơn vị căn cứ Thông báo chủ động giải quyết công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Hiệu trưởng để xem xét giải quyết.

Nơi nhận:                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
– Các đơn vị thuộc Trường;
– Lưu: VT.                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                       Đặng Xuân Cảnh

 

Tin liên quan

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

06/12/2016

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

16/02/2017

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên nhà trường về truyền thống tốt đẹp...

KẾ HOẠCH VỀ ỨNG DỤNG CNTT NĂM HỌC 2016 – 2017

06/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017

Tổ chức tập huấn kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017

18/11/2016

Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn về đổi mới kiểm tra...

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN NĂM 2016

06/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 và báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016...

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn