Tin nhà trường > THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

16/12/2016

                BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 65 /TB-DBĐHSS                                                                          Sầm Sơn, ngày 07 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2017

Căn cứ Điều 115, Bộ luật lao động 2012;
Nhà trường thông báo cho cán bộ, viên chức và người lao động về việc nghỉ Tết Dương lịch 2017 như sau:
1. Thời gian nghỉ: Do Tết Dương lịch 2017(ngày 01/01/2017) là ngày Chủ Nhật trùng với ngày nghỉ hàng tuần. Vì vậy, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 02/01/2017.
2. Đối với cán bộ, nhân viên làm việc trong ngày nghỉ, Trưởng đơn vị trực tiếp quản lý bố trí cho nghỉ bù vào thời gian thích hợp.
Các đơn vị căn cứ Thông báo chủ động giải quyết công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Hiệu trưởng để xem xét giải quyết.

Nơi nhận:                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
– Các đơn vị thuộc Trường;
– Lưu: VT.                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                       Đặng Xuân Cảnh

 

Tin liên quan

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

05/04/2017

Được sự đồng ý của Đảng ủy trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

13/11/2020

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn cần tuyển dụng

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ‘ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP’

13/11/2019

Hoạt động tư vấn hướng nghiệp là một hoạt động

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ DẠY VÀ HỌC HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

05/01/2017

Nhà trường thông báo tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động dạy và học Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN KHÓA IV NHIỆM KỲ 2017-2019

16/02/2017

Ban Chấp hành Đoàn trường lập kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn