Tin nhà trường > THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ DẠY VÀ HỌC HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ DẠY VÀ HỌC HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

05/01/2017

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG DBĐH DÂN TỘC SẦM SƠN                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70/TB-DBĐHSS                                                            Thanh Hoá, ngày 27 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động dạy và học

Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Căn cứ Công văn số 6073/BGDĐT-GDDT ngày 12/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 đối với giáo dục dân tộc.

Căn cứ kế hoạch số 32/KH-DBĐHSS ngày 07/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn về việc triển khai kế hoạch năm học 2016 – 2017.

Nhà trường thông báo tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động dạy và học Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:

  1. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: 7h30h ngày 14/01/2017.

– Địa điểm: Nhà đa năng.

  1. 2. Thành phần tham gia

– Ban Giám hiệu Nhà trường.

– Trưởng, Phó các đơn vị Phòng, Tổ chuyên môn.

– Giáo viên hai Tổ chuyên môn, giáo viên kiêm nhiệm.

– Tổ trưởng, Tổ phó các tổ nghiệp vụ trực thuộc các Phòng chức năng.

  1. Nội dung

Tổng kết đánh giá hoạt động dạy và học Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017.

  1. Phân công nhiệm vụ

– Phòng Bồi dưỡng, quản lý chất lượng: Chuẩn bị nội dung Hội nghị.

– Các đơn vị Phòng, Tổ chuyên môn: Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị và có kiến nghị đề xuất phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

– Phòng Công tác Học sinh: Chuẩn bị cơ sở vật chất Nhà đa năng (sắp xếp bàn ghế, nước uống, âm thanh, makét…).

– Phòng Kế hoạch Tài chính: Chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội nghị.

Yêu cầu các đơn vị Phòng, Tổ chuyên môn căn cứ thông báo tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn báo cáo Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết.

                   Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

– Các đơn vị Phòng, Tổ CM (để thực hiện);

– Lưu: VT, Phòng BD, QLCL.                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                      Đặng Xuân Cảnh

 

Tin liên quan

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

22/12/2020

Căn cứ kết quả điểm phỏng vấn,thực hành

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

05/04/2017

Được sự đồng ý của Đảng ủy trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO

05/12/2016

Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI SẮC MÀU TOÁN HỌC

08/02/2017

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Toán

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

06/12/2016

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

16/02/2017

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên nhà trường về truyền thống tốt đẹp...

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn