Tin nhà trường > HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN IV

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN IV

08/02/2017

                        ĐẢNG BỘ THỊ XÃ SẦM SƠN                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG DBĐH DÂN TỘC SẦM SƠN

                           Số: 16-KH/ĐU                                                         Sầm Sơn, ngày  19  tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy Sầm Sơn về việc Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Đảng ủy Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích:

Làm cho cán bộ, đảng viên trong Nhà trường nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII); tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động trong Nhà trường tích cực thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4.

 1. Yêu cầu:

2.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong Nhà trường nội dung các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

2.2. Tăng cường công tác kiểm tra quân số, có đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa vào nội dung thi đua. Gắn việc truyền đạt, học tập nội dung Nghị quyết với việc liên hệ thực tiễn uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận.

2.3. Sau Hội nghị học tập, quán triệt yêu cầu cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân.

 1. KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1.Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC trong Nhà trường.

 1. Thời gian: 01 ngày 10/02/2017
 2. Địa điểm: Nhà Đa năng, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn
 3. Nội dung nghiên cứu học tập , quán triệt:

– Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

– Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) “Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động”.

– Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) “về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

– Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) “về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”.

5. Tài liệu:

– Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

– Kế hoạch của Đảng ủy về Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Kế hoạch hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, 05-NQ/TW, 06-NQ/TW và Kết luận số 09-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

6. Báo cáo viên:

Đồng chí Đặng Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Chi bộ Công tác học sinh: Chuẩn bị maket, Hội trường, âm thanh, loa đài, hoa tươi, nước uống.
 2. Chi bộ Kế hoạch tài chính: Chuẩn bị kinh phí cho Hội nghị.
 3. Văn phòng Đảng ủy: Chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị.
 4. Chụp ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Hiếu

Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ trực thuộc, các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc báo cáo với Đảng ủy Nhà trường xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:                                                                                                                        T/M ĐẢNG ỦY

– BTV Thị ủy Sầm Sơn;                                                                                                    PHÓ BÍ THƯ

– Các Chi bộ trực thuộc;

– BCH Đoàn trường, BCH Công đoàn,                                                                             (Đã ký)

Hội CCB, Hội LG, Hội CTĐ;

– Lưu: VPĐU.                                                                                                                        Lê Lâm

Tin liên quan

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ‘ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP’

13/11/2019

Hoạt động tư vấn hướng nghiệp là một hoạt động

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI SẮC MÀU TOÁN HỌC

08/02/2017

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Toán

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

05/04/2017

Được sự đồng ý của Đảng ủy trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

31/12/2020

Ngày 28/12/2020 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

THẦY – TRÒ TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN VỚI DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

13/04/2020

Việc dạy và học trực tuyến đối với học sinh vùng cao, miền núi

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn