Tin nhà trường > Tổ chức tập huấn kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017

Tổ chức tập huấn kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017

18/11/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:45/KH-DBĐHSS

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017

Căn cứ kế hoạch số 32/KH-DBĐHSS ngày 07/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn về việc triển khai kế hoạch năm học 2016 – 2017.
Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
– Giúp giảng viên nhận thức sâu sắc về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
– Giúp giảng viên nắm vững các bước xây dựng đề thi, đề kiểm tra.
– Hội nghị tập huấn phải được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, có tác động tích cực đến phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên.
– Sau tập huấn, giảng viên hai tổ chuyên môn phải nắm được nội dung, vận dụng để làm đề kiểm tra theo bộ môn giảng dạy.
2. Nội dung
– Trao đổi một số vấn đề chung về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; một số kỹ thuật đánh giá; sử dụng kỹ thuật đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học và những định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường dự bị đại học.
– Trao đổi kỹ thuật xây dựng ma trận đề (đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập tự luận hoặc/và trắc nghiệm); mô tả từng mức độ nhận thức theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.
3. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia
– Thời gian: 7h30′, ngày 10/12/2016.
– Địa điểm: Nhà đa năng.
– Thành phần tham gia.
+ Ban Giám hiệu nhà trường.
+ Trưởng, phó hai Tổ chuyên môn, Phòng Bồi dưỡng, quản lý chất lượng.
+ Giảng viên hai Tổ chuyên môn.
4. Phân công nhiệm vụ
– Phòng Bồi dưỡng, quản lý chất lượng: Công tác tổ chức; chuẩn bị máy chiếu.
– Hai Tổ chuyên môn: Chuẩn bị nội dung bài giảng trong buổi tập huấn.
– Phòng Công tác học sinh: Chuẩn bị cơ sở vật chất nhà đa năng (sắp xếp bàn ghế, âm thanh, ma két, nước uống…).
– Phòng Hành chính, quản trị: Chuẩn bị máy nổ (phòng mất điện).
– Phòng Kế hoạch Tài chính: Chuẩn bị kinh phí cho báo cáo viên.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017. Yêu cầu các đơn vị Phòng, Tổ chuyên môn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
– Các Phòng, Tổ CM (để thực hiện),
– Lưu: VT, Phòng BD, QLCL.
Đặng Xuân Cảnh

 

Tin liên quan

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

24/11/2016

Ngày 21/11/2016, Chi bộ Khoa học – Xã hội và Chi bộ Hành chính – Quản trị

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG PHÒNG Ở VĂN HÓA

06/12/2016

Để thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”....

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC

16/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, năm học 2016 - 2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017

14/06/2017

Ngày 06/06/2017 trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

06/12/2016

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN NĂM 2016

06/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 và báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016...

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn