Tin nhà trường > Tổ chức tập huấn kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017

Tổ chức tập huấn kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017

18/11/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:45/KH-DBĐHSS

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017

Căn cứ kế hoạch số 32/KH-DBĐHSS ngày 07/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn về việc triển khai kế hoạch năm học 2016 – 2017.
Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
– Giúp giảng viên nhận thức sâu sắc về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
– Giúp giảng viên nắm vững các bước xây dựng đề thi, đề kiểm tra.
– Hội nghị tập huấn phải được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, có tác động tích cực đến phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên.
– Sau tập huấn, giảng viên hai tổ chuyên môn phải nắm được nội dung, vận dụng để làm đề kiểm tra theo bộ môn giảng dạy.
2. Nội dung
– Trao đổi một số vấn đề chung về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; một số kỹ thuật đánh giá; sử dụng kỹ thuật đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học và những định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường dự bị đại học.
– Trao đổi kỹ thuật xây dựng ma trận đề (đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập tự luận hoặc/và trắc nghiệm); mô tả từng mức độ nhận thức theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.
3. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia
– Thời gian: 7h30′, ngày 10/12/2016.
– Địa điểm: Nhà đa năng.
– Thành phần tham gia.
+ Ban Giám hiệu nhà trường.
+ Trưởng, phó hai Tổ chuyên môn, Phòng Bồi dưỡng, quản lý chất lượng.
+ Giảng viên hai Tổ chuyên môn.
4. Phân công nhiệm vụ
– Phòng Bồi dưỡng, quản lý chất lượng: Công tác tổ chức; chuẩn bị máy chiếu.
– Hai Tổ chuyên môn: Chuẩn bị nội dung bài giảng trong buổi tập huấn.
– Phòng Công tác học sinh: Chuẩn bị cơ sở vật chất nhà đa năng (sắp xếp bàn ghế, âm thanh, ma két, nước uống…).
– Phòng Hành chính, quản trị: Chuẩn bị máy nổ (phòng mất điện).
– Phòng Kế hoạch Tài chính: Chuẩn bị kinh phí cho báo cáo viên.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017. Yêu cầu các đơn vị Phòng, Tổ chuyên môn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
– Các Phòng, Tổ CM (để thực hiện),
– Lưu: VT, Phòng BD, QLCL.
Đặng Xuân Cảnh

 

Tin liên quan

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

16/12/2016

Nhà trường thông báo cho cán bộ, viên chức và người lao động về việc nghỉ Tết Dương lịch 2017

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ‘ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP’

13/11/2019

Hoạt động tư vấn hướng nghiệp là một hoạt động

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI HIỆU TRƯỞNG VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

16/12/2016

Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn đối thoại Hiệu trưởng với cán bộ, giáo viên và học sinh, học kỳ I năm học 2016-2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ DẠY VÀ HỌC HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

05/01/2017

Nhà trường thông báo tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động dạy và học Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

13/11/2020

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn cần tuyển dụng

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN KHÓA IV NHIỆM KỲ 2017-2019

16/02/2017

Ban Chấp hành Đoàn trường lập kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn