Cơ cấu tổ chức > Tổ Ngữ Văn

Tổ Ngữ Văn

16/03/2022

25/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Ngữ Văn:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy môn Ngữ văn và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.

2. Danh sách Giảng viên của Tổ Ngữ Văn:   

c12c9b08cb630a3d5372

Th/s Bùi Thị Dung Tổ trưởng Tổ Ngữ văn

Tổng số giảng viên trong Tổ là 35, trong đó: 28 Thạc sỹ, 07 Cử nhân.

STT Họ Và Tên Chức vụ
1 Bùi Thị Dung Tổ trưởng
2 Lê Thị Thuỳ Nga Giáo viên Ngữ văn
3 Phạm Thị Phư­ợng Giáo viên Ngữ văn
4 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Ngữ văn
5 Vũ Thị Minh Hải Giáo viên Ngữ văn
6 Trần Thị H­ương Giáo viên Ngữ văn
7 Đặng Thị Hạnh Giáo viên Ngữ  văn
8 Lê Thị Viên Giáo viên Ngữ văn

Tin liên quan

Tổ Ngoại Ngữ

13/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn

TỔ HÓA SINH

13/03/2022

Chức năng nhiệm vụ của Tổ Hóa Sinh: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn Hóa học, Sinh học và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong […]

CÔNG ĐOÀN

29/11/2016

Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn là một tổ chức chính trị – xã hội, đại diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn trường luôn thực hiện tốt vai […]

Tổ Sử – Địa- GDKN

13/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy

Tổ Lý – Tin và RLSK

16/03/2022

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Lý, Tin và Rèn luyện sức khỏe: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn tự nhiên ( Vật Lý,  Tin Học, Giáo Dục Thể Chất), thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học […]

Tổ Toán

13/03/2022

1.Chức năng nhiệm vụ của Tổ Toán: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy môn Toán học và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong đơn vị theo nhiệm vụ quy […]

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn