Cơ cấu tổ chức > Tổ Sử – Địa- GDKN

Tổ Sử – Địa- GDKN

13/03/2022

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Sử – Địa – GDKN:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy môn Sử, Địa, GDKN và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.

2. Danh sách Giảng viên của Tổ Sử – Địa – GDKN:

image192

Thạc Sỹ Mai Thj Thanh

Tổ Trưởng Tổ Sử – Địa – GDKN

Tổng số giảng viên trong Tổ là 12, trong đó: 10 Thạc sỹ, 02 Cử nhân.

STT Họ Và Tên Chức vụ
1 Mai Thị Thanh Tổ trưởng
2 Lê Thị Lan H­ương Tổ phó
3 Thiều Thị Vóc Giáo viên Lịch sử
4 Lê Thị Quý Giáo viên Lịch sử
5 Nguyễn Thị Ánh Dương Giáo viên Lịch sử
6 Lê Thị Giang Giáo viên Lịch sử
7 Lê Thị Nga Giáo viên Địa lý
8 Lê Thị Ngọc Giáo viên Địa lý
9 Nguyễn Hoàng Khôi Giáo viên Địa lý
10 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên Địa lý
11 Trần Thị Thu Trang Giáo viên GDKN
12 Cao Thị Nguyệt Giáo viên GDKN

Tin liên quan

CÔNG ĐOÀN

29/11/2016

Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn là một tổ chức chính trị – xã hội, đại diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn trường luôn thực hiện tốt vai […]

TỔ HÓA SINH

13/03/2022

Chức năng nhiệm vụ của Tổ Hóa Sinh: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn Hóa học, Sinh học và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong […]

Tổ Ngoại Ngữ

13/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

22/11/2016

Ban Giám hiệu trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn gồm 01 đồng chí Hiệu trưởng và 02 đồng chí Hiệu phó

Tổ Toán

13/03/2022

1.Chức năng nhiệm vụ của Tổ Toán: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy môn Toán học và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong đơn vị theo nhiệm vụ quy […]

Tổ Ngữ Văn

16/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn